Sopimus/käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT SEURAAVIA KÄYTTÖEHTOJA SOVELLETAAN Viihdekalenteri.fi:N TARJOAMIIN PALVELUIHIN, ELLEI ERILLISTÄ KIRJALLISTA SOPIMUSTA OLE TEHTY.

 1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTUVUUS Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Viihdekalenteri.fi:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoamiin palveluihin (”Palvelu”), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Osapuolina ovat Palveluntarjoaja ja Palvelun tilaaja tai käyttäjä (”Asiakas”). Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.
 2. KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLOAIKA Nämä käyttöehdot astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten kaikki aikaisemmat käyttöehdot.
 3. PALVELUN TOIMITTAMINEN Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle tämän tilaamat palvelut sekä tarvittavat tunnukset ja salasanat. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnuksia ja salasanoja tarvittaessa ilmoittaen tästä Asiakkaalle.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelun olevan käytössä. Mikäli Asiakas ei ilmoita puutteista seitsemän päivän kuluessa, katsotaan Palvelu hyväksytyksi. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purkautuisi tai Palvelu päättyisi Asiakkaasta johtuvista syistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun toimittamiseksi.

 1. PALVELUN SISÄLTÖ Palveluntarjoaja tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun sisältö on määritelty sopimuksessa, tilausvahvistuksessa ja mahdollisessa palvelukuvauksessa. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua, tiedottaen kuitenkin etukäteen. Muutoksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua myös ilman ennakkoilmoitusta, esimerkiksi tietoturvasyistä. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan mahdollisista muutoksista johtuvista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista aiheutuvista haitoista.

 1. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU JA VELVOITTEET Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus on rajoitettu kyseisen Palvelun yhden kuukauden maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, tietojen katoamisesta tai viruksista. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti aiheutettuihin vahinkoihin.

Virhetilanteessa Asiakkaan on reklamoitava viipymättä. Palveluntarjoaja korjaa virheet kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietosisällöstä, Asiakkaan aiheuttamista virheistä tai kolmansista osapuolista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti esimerkiksi huoltotöiden vuoksi ja pyrkii tiedottamaan keskeytyksestä etukäteen.

 1. ASIAKKAAN VASTUU JA VELVOITTEET Asiakas on vastuussa tunnusten ja salasanojen käytöstä ja niiden luovuttamisesta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan tietojensa muutoksista ja noudattamaan Palveluntarjoajan ohjeita ja määräyksiä. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja ohjelmistoista.

Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista ja mahdollisista vahingoista Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakas ei saa käyttää Palvelua laittomiin tarkoituksiin tai hyvän tavan vastaisesti.

 1. MAKSUT JA MAKSUEHDOT Palvelun hinta ja maksuehdot on määritelty sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai hinnastossa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja ja maksuehtoja, ilmoittaen kuitenkin etukäteen.

Maksuviivästyksestä peritään viivästyskorkoa ja mahdolliset perintäkulut. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, mikäli maksu viivästyy yli 14 päivää.

 1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, UUSIMINEN JA IRTISANOMINEN Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan, kuten on erikseen sovittu. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmilla osapuolilla yksi kuukausi, ellei toisin ole sovittu.

Mikäli Asiakas rikkoo sopimusta tai näitä käyttöehtoja, Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa sopimus välittömästi.

 1. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 2. YLIVOIMAINEN ESTE Palveluntarjoaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli se on estynyt ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia.
 3. TIEDOTTEET JA YHTEYSTIEDOT Kaikki ilmoitukset ja tiedotteet tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse tai postitse. Asiakkaan vastuu pitää yhteystietonsa ajan tasalla. Palveluntarjoaja ei vastaa, mikäli Asiakas ei saa ilmoituksia puutteellisten yhteystietojen vuoksi.
 4. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä etukäteen Asiakkaalle. Muutokset astuvat voimaan, kun ne on julkaistu Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Asiakas hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua muutosten julkaisemisen jälkeen.

  29.9.2023 viihdekalenteri.fi